Rodinné právo

Pojem rodina je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českých tomu tak není nikde. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině, ovšem v přijaté rekodifikaci soukromého práva jsou normy rodinného práva obsaženy přímo v novém občanském zákoníku. Jedná se o odvětví práva tradičně řazeným mezi soukromé právo. Historicky se vyvinulo vydělením z obecného práva soukromého, tedy z práva občanského. Liší se především užším předmětem právní úpravy a jinou metodou právní regulace.

Základní principy rodinného práva jsou „Princip blaha dítěte“, „Princip rovnosti subjektů rodinného práva“ a „Princip vzájemné pomoci“. Řeší právní vztahy v manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinnou péči a alternativní rodinné modely